Facturatievoorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht de overeenkomst op te zeggen.
3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen.
4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling verwijlintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 procent op het factuurbedrag.
7. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de verkoper bij laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.
8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 procent van de bestelling van een minimum van 125 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.
10. In gevalbetwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt of een ervan zijn ontstaan of waar zij zijn of moeten worden uitgevoerd. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling geschiedt op kosten en risico van de koper.
12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht staking lock-out staking van de andere partijen.…
13. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen prestaties en diensten stop te zetten.
17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
18. De goederen worden verzonden op risico van de koper tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen tenzij anders is bepaald voor rekening van de koper.
19. Indien facturen niet tijdig zijn betaald worden alle lopende diensten tijdelijk stopgezet tot facturen voldaan zijn.

Account aanmaken


.online-web.eu

Wij hebben de oplossing indien u opzoek bent naar cloudmogelijkheden, websites, online reservering, ticketverkoop, webshops, search engine optimalisation (Google), enz.

Ons bedrijf is voorzien van krachtige servers met failover systeem om de up-time zeer hoog te houden. Onze servers staan dan ook onder permanente controle om snel te kunnen handelen indien er zich een probleem voordoet. Door onze hoge up-time en snelle servers, wordt uw ranking in Google dan ook hoger.

De cloudoplossingen die aangeboden worden zijn voornamelijk gericht op de Belgische / Vlaamse markt. Het cloudsysteem wordt onderhouden en dankzij datzelfde systeem blijft u altijd up-to-date met de laatste nieuwtjes.